İstanbul Cerrahi Onkoloji Derneği

CERRAHI ONKOLOJI  DERNEĞİ  YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. ABDULLAH İĞCİ
Prof. Dr. VAHİT ÖZMEN
Prof. Dr. ADNAN AYDINER
Prof. Dr. MAHMUT MÜSLÜMANOĞLU
Dr. HASAN KARANLIK

CERRAHI ONKOLOJI  DERNEĞİ  ANA TÜZÜĞÜ

MADDE-1. DERNEĞİN ADI:Cerrahi Onkoloji Derneği

MADDE-2. DERNEĞİN MERKEZİ: İstanbul İli’dir.

MADDE-3. DERNEĞİN AMACI:
Meme hastalıklarını bilimsel düzeyde ele almak, meme kanseri taramalarını risk gruplarında yoğunlaştırarak erken tanı oranını yükseltmek ve cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, hormonoterapi alanındaki modern yöntemleri   tedavi alanında bilimsel bir şekilde yaygınlaştırmak.

MADDE-4. DERNEK BU AMAÇLA;

  • a-İlmi etkinlikler düzenler,
  • b-Çalışmaların bilimsel dergi, bülten ve kitap halinde Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar.
  • c-Konferans,kongre,tıp günleri,bilimsel toplantı,seminer,sempozyum ve oturumlar düzenler.
  • d-Ödül, Madalya,Plaket verme gibi hekimlerin çalışma ve araştırmalar teşfik edici özellikte faaliyetler yapar.
  • e-Üyelerin tıp bilgisini artırmak için kurslar düzenler.
  • f-Aynı amaçlı diğer bilimsel derneklerle işbirliği yapar,
  • g-Dernek amacının gerçekleşmesini sağlayabilmek için gayrimenkul alabilir

satabilir.

MADDE-5. DERNEĞİN KURUCULARI;
Derneğin kurucuları tüzüğün sonunda gösterilmiştir.

MADDE-6. ÜYE OLMA HAKKI
Türkiye Cumhuriyetinde hekimlik yapmaya yetkili ve yasal koşulları taşıyan 2908 sayılı dernekler kanunun ilgili maddelerine göre herhangi bir yasaklanma kararı bulunmayan her hekim bu derneğe üye olabilir.

MADDE-7. ÜYELERİN HAKLARI;
Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz, her üye istediği zaman istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır. Oylarını başka bir
üye aracılığıyla kullanamazlar. Fahri üyelerin oy hakları yoktur.

MADDE-8. ÜYE KAYIT VE KABUL USULÜ;
Derneğe üye olmak isteyenler, dernek merkezinden üye kayıt formunu alarak derneğe kayıtlı en az iki üyenin tanıtması ihtive eder, biçimde doldurup imzaladıktan sonra 2 adet resimleri ile birlikte yönetim kuruluna müracaat ederler. Yönetim kurulu ilgili hakkında gereken inceleme ve araştırmasını yaparak
müracaat tarihinden itibaren en az 30 gün içinde üyeliğe kabul veya red kararını verir ve durumu ilgiliye yazı ile bildirir. Yönetim kurulu red kararının gerekçesini açıklamak zorunda değildir. Yönetim kurulunun kabul rararına karşı diğer
üyelerin,  red kararına karşı da ilgilisinin genel kurul nezdinde itiraz ve şikayet hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir. Üyeliğe kabul edilen müracaatçının Dernek Üye Kayıt Defterine kaydedilmesi ile üyeliği belirlenmiş olur. Kendisine tasdikli ve resimli kimlik kartı verilir.

MADDE-9. ÜYELİKTEN ÇIKMA;
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman istifa etme hakkına sahiptir.

MADDE-10. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA;
2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 4. maddesinde sayılan haklardan birinin ortaya çıkması. Dernek üyeliğine kabul için aranan şartlardan herhangi birinin  sonradan, kaybedilmesi, Dernekler Kanunu’nun 5. maddesinde yazılı faaliyetlerden herhangi birisine iştirak ettiği veya teşvik edici rol oynadığı anlaşıldığından veya
kanunda yazılı yasak faaliyetlerle irtibatlı olduğundan, derneğin tüzüğüne ve amaçlarına, çıkarlarına aykırı tutumları, davranışları görülen üyeler onur kurulunun gerekli tetkik ve tahkikatı sonunda yönetim kurulunca üyelikten çıkarırlar. Üyelikten çıkarılanlar, ilk genel kurul toplantısında genel kurulun divan başkanlığına itirazda bulunabilirler; genel kurulda görüşülen durum karara bağlanır. Genel kurulun kararı kesindir. Üyelikten çıkarılan veya çıkan üyeler kendisine  verilen kimlik kartını yönetim kuruluna iade ederler ve adları üye kayıt defterinden silinir.

MADDE-11. AİDAT VE TEBERRULAR;
Derneğe kayıtlı üyeler yıllık 50YTL ücret öderler.

BAĞIŞ VE TEBERRULAR;
Derneğe kayıtlı üyelerin veya kayıtlı olmayıp da derneğe sempati duyan kişilerin derneğin amacına yönelik çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla
yapmak  istedikleri yardımlardır. Bağış ve teberrular alındı makbuzu ile alınır.

MADDE-12. DERNEĞİN ORGANLARI;
A-Genel Kurul
B-Yönetim Kurulu
C-Onur Kurulu
D-Denetleme Kurulu

MADDE-13. GENEL KURUL;
A-Derneğe kayıtlı üyelerden aidatını eksiksiz ödeyen üyelerin katılması ile teşekkül eden derneğin en üst yetkili orğanıdır.
B-Dernek genel kurulu iki yılda bir MART ayında olağan olarak toplanır. Gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar.
C-Derneğin genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yeri dışında başka bir yerde yapılamaz,

D-TOPLANTI YETER SAYISI; Dernek genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan kayıtlı üyelerden yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.
E-TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR; Genel kurul                   toplantısında sadece gündemde belirtilen konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE-14. GENEL KURUL TOPLANMA USULÜ;
A-Genel Kurulu Toplantıya Çağırma Usulü;
Derneğin olağan genel kurulun toplantıya çağırma usulü Dernekler
Kanunu’nun 21. Maddesi hükmüne uygun olarak şu şekildedir:
Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler, bu üyelere en az 15 gün önceden toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile   görüşülecek günden maddelerini ihtiva eder biçimde mahalli bir gazetede ilanen duyurur. İlanda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantının
hangi gün ve saatte, nerede yapılacağı hususu da belirtilir. İlk ve ikinci toplantı
arasındaki zaman bir haftadan az olamaz.
B-Mahalli Mülki Amirliğe Bildirme Zorunluluğu;
Yönetim kurulu, toplantının yapılacağı yeri, günü, saati, gündemini,
toplantıya katılacak üyelerin listesini, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı yer, gün ve saatini gösterir yazılı bildirimini toplantının  yapılacağı gündem en az 15 gün önce mahalli mülki amirliğe bildirmek zorundadır.
C-Genel kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz.
D-Genel Kurulda Görüşme Usulü;
Çoğunluk sağlanan genel kurul toplantısının dernek başkanı bir konuşma ile açar. Çalışmaya geçilmeden önce genel kurul toplantısını idare edecek bir başkan,  bir başkan vekili ve iki katip açık oyla seçilir. Genel kurul önceden belirlenmiş gündemindeki konuları görüşmeye başlar. Kararlar genel kurula katılan üyelerin  salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ile derneğin feshine ilişkin teklif ve kararlar kayıtlı üyelerin ¾ ünün kararı ile olabilir.
E-Genel kurul derneğin en üst ve yetkili organıdır. Kararları kesindir.

MADDE-15. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ;
A-Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık tahmini gelir ve gider bütçesini kabul veya red etmek, yahutta tadilatla kabul etmek.
B-Yönetim ve denetleme kurullarının faaliyet raporlarını kabul veya red etmek ve bu kurulların üyelerini seçmek.
C-Derneğin amacına  uygun olarak menkul veya gayrimenkul satın almak veya satmak konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
D-Üyeliği kabul edilen veya edilmeyenler hakkındaki itirazlar konusunda kesin kararı vermek.
E-Aynı amaçlı diğer kuruluşlara katılmak, işbirliği yapmak veya müşterek çalışmada bulunmak konusunda karar vermek.
F-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, derneğin feshine ilişkin teklifleri   inceleyip karara bağlamak.

MADDE-16. GENEL KURULDA OY KULLANMA USULÜ VE SEÇİMLER;
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Bütün kararlar açık oylama ile alınır. Yönetim ve denetleme kuralları gizli oyla yapılır. Bunun için, genel kurula katılan üye sayısı kadar, dernek mührü  ile mühürlenmiş oy pusulaları üyelere  dağıtılır. Her iki kurulun seçimi bir veya ayrı pusulada yapılabilir. Seçim sonuçlarını belirlemek için 2 veya gerektiği kadar kişi tasnif heyeti olarak seçilir. Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri aldıkları oy sırasına göre asil ve yedek üyeliğe seçilirler. Eşit oy alınması halinde, oylama gizli oyla tekrarlanır.
MADDE-17. GENEL KURUL TUTANAKLARI;
Genel kurul görüşmeleri, genel kurul başkanlık divanınca tutulan bir
tutanakla belgelendirilir. Bu tutanak başkanlık divanı üyelerince imzalanır. Toplantı sonunda yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulu, genel kurulda yapılan seçim sonuçları ile yönetim kurulunun görev bölümüne ilişkin seçim sonuçlarını, toplantıya katılanların listesini, faaliyet raporunu, denetleme kurulu raporunu,  tahmini bütçe raporunu ve genel kurul ilanına ilişkin 5 adet gazeteyi en az 7 gün  içinde mahalli mülki amirliğine, Dernekler Kanunu’nun 30. maddesi gereğince bildirmek zorundadır.
Hükümet komiserinin toplantıya iştirak etmemiş olması ,toplantısının
ertelenmesini gerektirmez.
MADDE-18. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI;
Gerekli görülen hallerde yahut ta öncelikle ve acele olarak görüşülmesi istenen konuların zuhurunda, genel kurulun, MADDE-13/b fıkrası hükmü  aranmaksızın, beklenmeksizin yapılan toplantısıdır.
A-Çağrı Usulü; Yönetim kurulunca veya denetleme kurulunca doğrudan
doğruya veya dernekte kayıtlı üyelerin en az beşte birinin yazılı müracaatı üzerine,
yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Çağrı usulü MADDE-14/a,b,c fıkralarında belirtilen genel kurul toplantısı çağrı usulüyle aynıdır.
B-Görüşme usulü; Olağanüstü genel kurulda sadece görüşülmesi istenen
konu veya konular görüşülür.
MADDE-19. YÖNETİM KURULU TEŞEKKÜLÜ – GÖREV VE YETKİLERİ;
Derneğin amacına ulaşması için gereken faaliyetleri gösteren dernek
gelirlerini toplayan, gereken harcamaları yapan, bütün işleri organize ederek yürüten, çalışmaları ile üyelerine ve derneğin amacının ilgilendirdiği toplum kesimine daha iyi hizmet verilmesi sağlayan ve derneği yöneten kuruldur.
A-Teşekkülü: Genel kurulda gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler asil asil üyelerden boşalan yerlere, aldıkları oy sırasına göre gelerler.
B-Görev bölümü: Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca seçilmelerini
müteakip 3 gün içinde toplanıp kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı,
bir genel sekreter, bir muhasip ve bir veznedar üye seçimini gizli oyla yaparak görev bölümünü tamamlarlar.
1-Başkan: Yönetim kurulu üyeleri tarafından kendi aralarından seçtikleri  başkanın görev süresi olağan genel kurul toplantısını kadardır. Süresi biten başkanın yeniden seçilmesi mümkündür. Derneği başkan temsil eder. Dernekler Kanunu’nun başkana tanıdığı yetkilerle birlikte:
a)Yönetim kurulu lüzumlu gördüğü zamanlarda toplantıya çağırır.
b)Dernek adına yazışmaları, sarf belgelerini, gelir ve gider makbuzlarını ilgilisi ile birlikte imzalar, yönetim kurulunun vereceği yetkiye dayanarak dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar.
c)Resmi ve özel kuruluşlar nezdinde dernek adına konuşmalar ve yazışmalar yapar.
d)Dernek yararına gördüğü işlemleri yapar, girişimlerde bulunur, dernek adına bankalarda hesap açar, açılmış hesapları kopatır, bu hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir.
2-Başkan yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Ölüm, istifa ve ayrılma hallerinde  başkanın görev süresini tamamlar, başkanın yetkilerini kullanır.
3-Genel sekreter: Derneğin gelen ve giden evrak defterini, üye kayıt
defterini, karar defterini, bütün yazışmaların dosyasının tutulmasını ve yazışmalarla ilgili bütün işlemleri yapar, tanzim eder, yönetim kurulunun toplantı gündemeni hazırlar, üyelerce yapılan müracaatları yönetim kuruluna iletir. Yazışmaları başkanla birlikte imzalar. Başkanın görevini, başkan yardımcısının bulunmadıkları zaman yüklenir.
4-Mühasip üye: Derneğin gelir ve gider dafterlerini tanzim eder, tahmini
gelir ve gider bütçesini hazırlar, derneğin mali durumunu yönlendirir, idare eder. Sarf  belgelerini ve gelirlere ait belgeleri düzenli biçimde dosyalar, muhafaza eder. Belgeleri başkanla birlikte imzalar.
5-Veznedar üye: Derneğin para işlerini tanzim ve idare eder. Bankalar
nezdindeki hesapları kontrol eder, ödemelere ait belgeleri başkanla birlikte imzalar, aidat, teberru, alındı belge ve makbuzlarını tanzim eder ve başkanla birlikte imzalar. Toplanan paraları zamanında bankadaki hesaba yatırır. Yönetim kuruluna gereken bilgiyi verir.
C-Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:
a)Derneğe ait bütün işlemlerin yürütülmesi için gereken tedbirleri alır.
b)Yıllık gelir ve gider bütçesini hazırlar ve uygular.
c)Genel kurulu olağan ve olağan ve olağanüstü toplantılara çağırır, gerekli işlem ve hazırlıkları yapar.
d)Üye olmak isteyenlerin müracaatlarını inceler ve karara bağlar.
e)Şikayetler hakkında karar verir.
f)Derneğe gelen yazıları cevaplar hazırlar, gidecek yazıları hazırlar.
g)Derneğe gelir sağlamak amacıyla gezi, müsamere, eğlence, konferans, konser, piyango, konğre ve benzeri faaliyetleri tertipler.
h)Genel kurulda alınan kararları uygular.
i)Yönetim kurulu ayda bir kez toplanır, lüzum gördüğü hallerde başkan veya üyelerin daveti ile de toplanabilir. Gündemindeki konuları görüşür, karara bağlar. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üye istifa etmiş sayılır.
MADDE-20. DENETLEME KURULU:
Derneğin gelir ve gideri ,yönetim kurulunun faaliyetlerini denetleyen kuruldur. Genel kurulca açık veya gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
Denetleme kurulunun asil üyeleri kendi aralarında birini başkan seçerler.Dentleme kurulu üç ayda bir toplanıpgereken inçelemeleri yapar,elde ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlıyarak yönetim kuruluna teslim eder.Faaliyet yılının sonunda genel kurula sunulmak üzere genel raporlarını hazırlayıp yönetim kuruluna verir.Üst üste iki toplantıya iştirak etmeyen istifa etmiş sayılır.
MADDE-21. ONUR KURULU:
Genel kurul üyeleri arasından genel kurulca seçilen üç asil üç yedek üyeden oluşur İlk toplantıda asil üyeler aralarında bir başkan ve bir raportör seçer. Haklarında disiplin cezası alanlar bu kurula seçilemez.. Görev süresi ilk olağan toplantıya kadardır.
GÖREVLERİ: Hekim hassasiyetini ,şerefini ihlal edecek üyelerin ,yönetim kurulunun teklif ile,suçlarının incelenmesi, gerekirse cezalandırılmasıdır. Yönetim kurulunca onur kuruluna sevk edilen üyenin önce bu kurulca yazılı savunması istenir. Kurula sözlü ifade vereceğini bildiren üyenin sözlü ifadesi ile  yetinilir. Bir hafta içinde yazılı ifade vermeyen üye savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Kurul oy çokluğu ile karar verir. Kınama ve altı aya kadar üyelikten çıkarma        kararları kesin olup, altı aylık çıkarmayı aşan sürede cezalar yönetim kurulunun              onayını gerektirir. Dernekler kanunu’na  göre üyelikleri yasak  olanlarla, üyeliği                   sırasında yasalarla  yasaklanan fiillerde bulunanlar doğrudan doğruya yönetim           kurulunca ihraç edilir ve bu üyelerin savunması alnmaz.
MADDE-22. TUTULMASI GEREKEN ZORUNLU DEFTERLER:
a)Üye kayıt defteri
b)Karar defteri
c)Gelir gider defteri
d)Kesin hesap, bilanço ve bütçe defteri
e)Gelen ve giden evrak defteri
f)Demirbaş eşya defteri
2908 Sayılı Kanunun hükümleri uyarınca bu defterlerin noterden tastikli olmaları zorunludur.
MADDE-23. DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ:
A-Derneğin Gelir Kaynakları:
1-Üyelerden toplanacak aidatlar.
2-Yapılacak hibe, bağış ve yardımlar
3-Dernekçe tertiplenecek eğlence, gezi, piyango, sergi, sempozyum, kongre ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
4-Yurt dışından yardım söz konusu olduğunda  2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 60. Maddesi gereğince izin alınması gerekir.
B-Giderler:
1-Genel kurul giderleri
2-Toplantı giderleri
3-Yayınlanaçak kitap,dergi ve bülten giderleri.
4-Diğer giderler.
MADDE-24. GELİR VE GİDERLERDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR:
Derneğin her türlü gelirleri(alındı) makbuzu ile, giderleri de (harcama) makbuzu ile belgelendirir . Bu belgelerin beş yıl süre ile saklanması zorunludur. Alındı belgelerinde mutlaka ilgilisinin kimliği yazılacaktır. Dernek adına aidat, hibe,bağış ve teberrüları toplamaya yetkili kılacak kişiler yönetim kurulunca tespit edilip, açık kimliği mahalli mülki amirliğine bildirilecek ve bu makamca adına
düzenlenecek tasdikli ve resimli kimlik kartının alınmasından sonra aidat ve emsalini ancak bu kişiler toplayabilecek. Bunların dışında kimse para toplamaya yetkili değildir.

MADDE-25. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Derneğin iç denetimi, dernek tüzüğü haricinde yönetim kurulunca hazırlanan  genel kuruldan geçirilecek yönetmeliklerle belirlenir.
MADDE-26. DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:
A-Derneğin kayıtlı ¾ ünü yazılı müracaatı üzerine toplanacak genel kurulda, katılan üyelerin ¾ ünün kabul oyu ile derneğin feshine karar verilebilir.
B-Fesih kararının verilmesinden sonra 15 gün içinde yönetim kurulu keyfiyeti yazı ile mahalli mülki amirliğe bildirir.
C-Derneğin, her ne sebeble olursa olsun, feshi veya kapatılması halinde mal varliğı hazineye devir ve teslim edilir.
MADDE-27. Bu tüzükte hüküm altına alınmayan konularda 2908 sayılı Dernekler
Kanununun genel hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE-1. Bu tüzüğün ilgili merci tarafından tasdik edilmesine kadar kurucu üyeler yönetim  kurulu görevini yerine getirirler. Yönetim kurulu bölümündeki
(Madde19 ) hükümlere göre görev bölümü yaparlar.
GEÇİCİ MADDE-2. Bu tüzüğün 2908 sayılı Dernekler Kanunu’na uygun görüldüğündü bildirilmesinden itibaren gazetede ilan edilmesi zorunludur.
GEÇİCİ MADDE-3. Tüzüğün gazete ilanını mütaakip ilk altı ay içerisinde olağan genel kurul toplantısının yaparak asli organların oluşturulması zorunludur.

KURUCULAR:

Prof.Dr. Temel DAĞOĞLU

Prof.Dr.Mustafa KEÇER

Prof.Dr.Yavuz BOZFAKIOĞLU

Prof.Dr.Abdullah İĞCİ

Doç.Dr.Mahmut MÜSLÜMANOĞLU

Doç.Dr.Adnan AYDINER

Op.Dr.Sinan YOL

CERRAHİ ONKOLOJİ ÜYE MÜRACAAT LİSTESİ

İletişim


Email:info@memeonkoloji.com
Tel: +90 534 02 10
Fax:+90 534 02 10

Duyurular